Regulamin sklepu internetowego

WSTĘP

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego sklepjaneiredale.pl.

4. Sklep Internetowy (Sklepjaneiredale) - serwis internetowy dostępny pod www.sklepjaneiredale.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Prowadzący sklep internetowy www.sklepjaneiredale.pl -  (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest firma Fontanna Młodości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 19 lok 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498121, REGON 147111553,  NIP 701-04-13-405.

11. Właścicielem sklepu Internetowego www.sklepjaneiredale.pl jest firma Protea AntiAging Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 19 lok 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363491, REGON 142567805,  NIP 701-02-52-770.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklepjaneiredale..pl.

2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklepjaneiredale.pl, prowadzony jest przez Właściciela, wymienionego w punkcie I.10 niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- aktualna wersja przeglądarki internetowej,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1336 x 768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepjaneiredale.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach nie pochodzą od Prowadzącego i dostarczane są przez producentów Towarów.

11. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklepjaneiredale.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPJANEIREDALE.PL

1. Warunkiem dokonania zakupu ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Prowadzący może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w za kresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.SKLEPJANEIREDALE.pl, dokonać wyboru towaru bądż towaru z okresloną specyfikacją (kolorystyką) w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informację dostepne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po wprowadzeniu danych adresowych nalezy wybrać sposób dostawy oraz zaakceptować regulamin sklepu. Nie zaakceptowanie regulaminu sklepu wiąże się z niemożnościa przejścia do kolejnego etapu składania zamówienia.

5. W kolejnym etapie zamówienia wybieramy metode płatności. Aby zaakceptować wybraną metode płatności nalezy kliknąć na odpowiedni obrazek odwołujący się do wybranej metody płatności.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:

- łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów

- wybranej metody płatności.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie".

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. CENY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT.

2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Firma Fontanna Młodości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

5. Do cen produktów należy doliczyć ewentualne koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres. Nie doliczamy opłat, gdy Klient podczas składania zamówienia wybierze opcję „Odbiór osobisty”.

6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta poprawnie zrealizowanego przez usługodawcę zamówienia, przy ponownej dostawie zamówienia, Klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez usługodawcę wcześniej niezrealizowanej przesyłki.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie18.00 oraz w dni wolne od pracy, będą rozpatrywane przez sklep www.sklepjaneiredale.pl  następnego dnia roboczego.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia przy rejestracji konta, dostępnego na stronie www.sklepjaneiredale.pl z podaniem właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu za zamówienie.

4. Należność za zamówienie należy wpłacić na numer konta podany na stronie internetowej www.sklepjaneiredale.pl oraz przesłany na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówieniowy, wraz z podaniem numeru zamówienia.

Fontanna Młodości Sp. z o.o.
02-127 Warszawa
ul.Bohdanowicza 19 lok 7


Bank Pekao S.A O/ Warszawa 33 1240 6410 1111 0010 5665 5884

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z  akceptacja formularza zamówień zawierającymi takie dane jak: rodzaj towaru, koszt towaru, koszty wysyłki oraz numerem zamówienia.

  1. Po złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wygenerowany email z podsumowaniem transakcji zakupu, zawierający takie dane jak: zakupiony towar, koszt zakupionego towaru, koszt wysyłki.
  2. W przypadku płatność za towar przelewem, zostanie wygenerowany email z informacją o numerze konta na który należy wpłacić należność za zamówienie. Po zaakceptowaniu płatności, zostanie wygenerowany email o zaakceptowaniu płatności za towar.
  3. Po skompletowaniu i wysłaniu zamówienia, zostanie wysłany email z informacją o przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.

3. Formularze nie zawierające kompletu danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia bądź formularze budzące wątpliwość co do wiarygodności podanych danych, bez możliwości ich zweryfikowania, nie będą rozpatrywane.

4. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 7 dni zostają anulowane chyba, że Klient poprosi inaczej.

5. W przypadku konieczności anulowania zamówienia, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: (info@sklepjaneiredale.pl) bądź pod numerem telefonu kom. 724-24-24-20 lub 022 115 – 66 – 31.

6. W przypadku złożenia zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, Sklep wysyła przesyłkę do Klienta po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję o anulowaniu lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail: (info@sklepjaneiredale.pl).

8. Zamówiony towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu właściwej kwoty na koncie Fontanna Młodości Sp. z o.o. W momencie, gdy przesyłka zostanie już wysłana nie będzie można anulować zamówienia.

9. Do każdego zamówienia dołączone jest potwierdzenie zakupu (paragon).

10. Czas dostarczenia zamówionej przesyłki, po przekazaniu jej do firmy kurierskiej, zależny jest od firmy kurierskiej. Odbierając przesyłkę Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce, podstawą uznania reklamacji przesyłki jest protokół uszkodzeń sporządzony w obecności dostawcy, uszkodzony towar oraz dowód zakupu.

11. Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za przesyłkę i jej stan przez Klienta.

12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym towarze, prosimy o kontakt pod adresem: (info@sklepjaneiredale.pl).

V. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

1. Za zamówione w Sklepie produkty można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

- gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Fontanna Młodości Sp. z o.o.  dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”;

- gotówką za pobraniem;

- przelewem bankowym na konto; numer konta podany będzie w mailu wysłanym razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Wysokości opłat za dostawę wyszczególnione zostały w zakładce „Dostawa” na stronie sklepu internetowego www.sklepjaneiredale.pl

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do zwrotu zamówienia w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od odstąpienia umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

3. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty za zamówiony towar kupującemu w ciągu 14 dni od odstąpienia.

4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres: Fontanna Młodości Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 19 lok 7, 02-127 Warszawa wraz z dowodem zakupu.  (Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki).

5. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sklep otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta.

6. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem) z tytułu reklamacji.

7. Reklamowane są produkty zakupione wyłącznie na sklepie internetowym www.sklepjaneiredale.pl

8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

9. Reklamacje muszą być zgłaszana telefonicznie: 724-24-24-20 lub 022 115 66 31 bądź w formie elektronicznej na adres: info@sklepjaneiredale.pl.

10. Nie dokonuje się zmian produktu na inny produkt z oferty.

11. Do towaru reklamowanego należy załączyć dowód zakupu towaru na sklepie oraz opisać powód reklamowanej przesyłki.

12. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostaje wymieniony na nowy bądź doprowadzony do stanu zgodnego z umową. W przypadku braku na stanie magazynowym reklamowanego produktu możliwa jest wymiana produktu na inny produkt z oferty odpowiadający wartości reklamowanego produktu, bądź zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem dostawy poniesionym przez kupującego po uzgodnieniu z Klientem.

13. Zgodnie z Ustawą kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był w żaden sposób eksploatowany, jest w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów użytkowania”.

VII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku konieczności anulowania zamówienia bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną.

2. Zamówiony towar wysyłamy w momencie zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Fontanna Młodości Sp. z o.o.

3. W momencie, gdy przesyłka zostanie już wysłana nie będzie można anulować zamówienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie urządzenia zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona, Sklep może wysyłać Klientowi informacje handlowe, w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

3. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.sklepjaneiredale.pl, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Wszelkie dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta Klienta bez jego wyraźnej zgody. Podanie danych osobowych w Sklepie ma charakter dobrowolny. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.

§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich – informacja dostępna na stronie: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

POLITYKA DOTYCZĄCA CIASTECZEK

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek "cookie" odnosi się do stron internetowej www.sklepjaneiredale.pl należącej do  Protea AntiAging Sp. z o.o. prowadzącą przez Fontanna Młodości Sp. z o.o. Przez używanie Strony www.sklepjaneiredale.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony Fontanny Młodości Sp. z o.o..

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas otwierania stron w internecie. Ciasteczko w większości przypadków zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas aktywności ciasteczka, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Ciasteczka wykorzystywane są w celu szybszego i łatwiejszego działania stron, dopasowania treści reklamowej do preferencji użytkownika oraz zbierania statystyk odwiedzalności strony. Wszelkie dane zbierane poprzez cookie są anonimowe i nie zawierają danych osobowych współużytkowników.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Używane dwa są rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony www.sklepjaneiredale.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony www.sklepjaneiredale.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron www.sklepjaneiredale.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług.

Jak wyłączyć cookies?

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki np.

Microsoft Internet Explorer.
Wybieramy z menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”.
Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, a później klikamy w przycisk „Zaawansowane”. W otwartym okienku zaznaczamy zastąp automatyczną obsługę obsługę plików cookie i w dwóch kolumnach poniżej zaznaczyć zablokuj. Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” potem „Ogólne” i tam wybieramy opcję „Usuń”. W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje "pliki cookie" i klikamy w „Usuń”.

Mozilla Firefox
Wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje".
W otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”. W tym oknie zmieniamy opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmieniamy na „będzie używał ustawień użytkownika”. Nieco niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach klikamy w przycisk OK. Aby wyczyścić dotychczas zgromadzone ciasteczka, wybieramy ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”. Możemy też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu Klikamy w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i klikamy w przycisk „Blokuj”.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

załącznik nr 1

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Formularz odstąpienia od umowy i reklamacji

 

 


Najczęściej kupowane

Wszystkie najpopularniejsze

Nowe produkty

Wszystkie nowe produkty